Startpagina
Vrachtkosten
Gratis verzending vanaf € 50
Verwachte bezorging
1-2 Werkdagen
Prijzen
Inclusief BTW - Exclusief verzendkosten
Betalingsmethodes
Op veler verzoek zijn Filmblood B, Cleansing Lotion en Multi Remover nu ook in kleinere flessen van 25 ml verkrijgbaar! De flessen van 25 ml zijn ideaal om kleine sets mee samen te stellen, bijvoorbeeld voor Halloween.
GRIMAS GEBRUIKT VEILIGE TALK
Grimas gebruikt veilige geanalyseerde talk, die onder de REACH-wetgeving valt en voldoet aan de hoge eisen voor de farmacie. Daarmee is deze talk van de hoogste categorie.

De veilige geanalyseerde talk die Grimas gebruikt voldoet volledig aan de hoge farmaceutische eisen, zowel voor wat betreft zware metalen als microbiologisch gezien, en is vrij van asbest (zie de onderstaande analysecertificaten).
Om te bepalen of een product veilig is, moet de fabrikant of importeur een risicobeoordeling uitvoeren. Er wordt niet alleen gekeken naar de eigenschappen van alle afzonderlijke ingrediënten, maar ook naar hun inwerking op elkaar (interactie). De veiligheid kan alleen worden beoordeeld door iemand die daartoe bevoegd is, bijvoorbeeld een toxicoloog, farmacoloog, dermatoloog of chemicus. Grimas heeft een eigen eco-toxicoloog in dienst.

De toezichthoudende instantie - de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - heeft bij Grimas een uitvoerige controle uitgevoerd en wij vallen in de hoogste categorie.

Naast het wettelijk verplichte productveiligheidsrapport dat een fabrikant ter inzage moeten kunnen overleggen aan controlerende instanties, maakt Veiligheidsinformatie deel uit van de Grimas website. We geven hier complete openheid van zaken. Per product is aangegeven hoe het product eruit ziet, hoe het is verpakt en welke ingrediënten het bevat. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn: toxicologie, dermatologie, bacteriologie, houdbaarheid en oneigenlijk gebruik. Ook staat per product beschreven of het op de slijmvliezen, in de buurt van de ogen en bij kinderen mag worden gebruikt. Zo kan iedereen altijd per product alle nodige informatie nalezen op het gebied van veiligheid.

Producten die buiten Europa - met name in China - zijn geproduceerd, voldoen helaas niet altijd aan de Europese wetgeving.

De Minister voor Medische Zorg stuurt op 3 mei 2018 in een brief aan de Tweede Kamer:
In Nederland en de andere landen van de Europese Unie is de aanwezigheid van asbest in producten verboden. Maar niet overal in de wereld is asbest verboden. Zo hebben verschillende landen in Azië geen algeheel verbod op asbest. Het is derhalve mogelijk dat er producten worden geïmporteerd die asbesthoudend zijn.

Voor meer informatie over wetgeving en veiligheid: klik hier.
Uit de leveringsvoorwaarden van Grimas B.V.
Aansprakelijkheid van Grimas B.V. t.o.v. Grimas producten

U bent verplicht de producten van Grimas te behandelen in overeenstemming met de meest recente daarover verstrekte productinformatie van Grimas.

Grimas garandeert de veiligheid van haar producten voor de gebruikers ervan en aanvaardt haar aansprakelijkheid daarvoor.

Voor wat betreft adviezen over aard en toepassingsmogelijkheden van de door haar geleverde goederen aanvaardt Grimas uitsluitend aansprakelijkheid voor schriftelijk door haar gegeven adviezen.

Het risico van deze aansprakelijkheden heeft Grimas gedekt door een verzekering met een maximum uitkeringsmogelijkheid van € 5.000.000,-- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Grimas voor haar schriftelijke adviezen blijft beperkt tot het maximum van de bedragen die onder deze polis uitgekeerd kunnen worden.

De schriftelijke adviezen van Grimas ontheffen de afnemer niet van de verplichting zelf onderzoek te doen naar de geschiktheid van de geleverde goederen voor het beoogde gebruik en de toelaatbaarheid van dat gebruik in het land van de uiteindelijke gebruiker.

Onverminderd aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Grimas niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen mochten ontstaan, dan de schade tot vergoeding waarvan Grimas op grond van deze voorwaarden is gehouden.

Alle geschillen welke tussen Grimas en haar afnemers mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Grimas (Nederlands recht).

Verander taal:
Verander land:
Startpagina