Startpagina
Vrachtkosten
Gratis verzending vanaf € 50
Verwachte bezorging
1-2 Werkdagen
In verband met COVID-19 kunnen er bij de vervoerder mogelijk onvoorziene vertragingen optreden.
Prijzen
Inclusief BTW - Exclusief verzendkosten
Betalingsmethodes
 
75 ml
9,00
200 ml
12,95
Uit de leveringsvoorwaarden van Grimas B.V.
Aansprakelijkheid van Grimas B.V. t.o.v. Grimas producten

U bent verplicht de producten van Grimas te behandelen in overeenstemming met de meest recente daarover verstrekte productinformatie van Grimas.

Grimas garandeert de veiligheid van haar producten voor de gebruikers ervan en aanvaardt haar aansprakelijkheid daarvoor.

Voor wat betreft adviezen over aard en toepassingsmogelijkheden van de door haar geleverde goederen aanvaardt Grimas uitsluitend aansprakelijkheid voor schriftelijk door haar gegeven adviezen.

Het risico van deze aansprakelijkheden heeft Grimas gedekt door een verzekering met een maximum uitkeringsmogelijkheid van € 5.000.000,-- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Grimas voor haar schriftelijke adviezen blijft beperkt tot het maximum van de bedragen die onder deze polis uitgekeerd kunnen worden.

De schriftelijke adviezen van Grimas ontheffen de afnemer niet van de verplichting zelf onderzoek te doen naar de geschiktheid van de geleverde goederen voor het beoogde gebruik en de toelaatbaarheid van dat gebruik in het land van de uiteindelijke gebruiker.

Onverminderd aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Grimas niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade van de afnemer en/of derden die aan of door de geleverde goederen mochten ontstaan, dan de schade tot vergoeding waarvan Grimas op grond van deze voorwaarden is gehouden.

Alle geschillen welke tussen Grimas en haar afnemers mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Grimas (Nederlands recht).


PRIVACYVERKLARING GRIMAS BV


Grimas BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Adres: Nijverheidsweg 31
2102 LK Heemstede
Telefoon: +31235290155
E-mail: grimas@grimas.nl
Website: https://www.grimas.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Grimas BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@grimas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grimas BV verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de bestelling uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Grimas BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Grimas BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grimas BV) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grimas BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Grimas BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Grimas BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grimas BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Cookies van derden

Op sommige gedeeltes van de website www.grimas.nl / www.grimas.com wordt gebruik gemaakt van services van derden, bijvoorbeeld van Google Maps om de verkooppunten in jouw regio te tonen. De derde partijen kunnen op dat gedeelte van de website ook cookies bijhouden. Er wordt altijd specifiek om toestemming gevraagd voordat je wordt doorgestuurd naar een dergelijk gedeelte van de website, zodat je ervoor kunt kiezen om dat gedeelte van de website niet te gebruiken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grimas BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@grimas.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Grimas BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grimas BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@grimas.nl
Verander taal:
Verander land:
Startpagina